Zásady ochrany osobních údajů

 

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ADORE s.r.o.

 

 1. PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  1. ADORE je potěšena Vaší návštěvou našeho internetového portálu na https://www.adorepen.cz/. Rádi bychom Vás proto informovali o zpracování osobních údajů při návštěvě našich webových stránek a o účelech, pro jaké jsou informace zpracovávány.
  2. Osobní údaje, které jsou nám svěřeny, jsou zpracovávány striktně důvěrným způsobem, v souladu s platnou právní úpravou regulující ochranu osobních údajů a podle tohoto Prohlášení.
  3. Vzhledem k tomu, že změny zákonů nebo našich vnitřních předpisů mohou vést ke změnám našich postupů při ochraně osobních údajů, žádáme Vás, abyste pravidelně sledovali naše Prohlášení o ochraně osobních údajů.
  4. Tyto Zásady ochrany osobních údajů (dále jen „Zásady ), popisují způsob ochrany osobních údajů společností ADORE s.r.o., se sídlem Nedokončená 363, 102 00 Praha 10, IČO: 26305453, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze sp. zn. C 105063 (dále jen „ADORE“ nebo „společnost ADORE“).
  5. Zásady jsou rovněž nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek ADORE (dále jen „VOP“) a Zákazník je povinen se s nimi seznámit před objednáním Zboží. Definice pojmů obsažené v těchto Zásadách mají přednost před definicemi ve VOP. Pokud tyto Zásady pojem nedefinují, chápe se ve významu, v jakém je definován ve VOP. Pokud není definován ani tam, chápe se ve významu, v jakém jej užívají právní předpisy.
 2. SPRÁVCE A POVĚŘENEC NA OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  1. Správcem osobních údajů ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen: „GDPR”) a dalších právních požadavků na ochranu údajů je společnost ADORE (dále jen „správce“).
  2. Pověřence společnosti ADORE lze kontaktovat na adrese: info@adorepen.cz
 3. ochrana osobních údajů
  1. Osobní údaje jsou všechny informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby. Takovými informacemi je jméno, adresa, telefonní číslo, datum narození, emailová adresa, IP adresa nebo uživatelské chování na e-shopu. Informace, které nelze (nebo lze jen s nepřiměřeným úsilím) přiřadit k osobě, např. anonymní informace, nejsou osobními údaji. Zpracování osobních údajů (jako je např. shromažďování, vyhledávání, používání, uchování a přenos) vždy vyžaduje zákonný důvod nebo Váš souhlas.
  2. Zpracovávané osobní údaje budou vymazány, jakmile bude splněn účel zpracování a nebudou žádné zákonem stanovené důvody k uchování takových údajů.
  3. V případě, že budou Vaše osobní údaje zpracovány pro poskytování určitých nabídek, naleznete níže informace o konkrétních postupech, rozsahu a účelu zpracování údajů, právním základu pro zpracování a příslušné době uchování osobních údajů.
 4. ZPRACOVÁNÍ DAT PŘI POUŽÍVÁNÍ WEBU
  1. Data našich uživatelů zaznamenáváme a používáme pouze v rozsahu nezbytném pro funkčnost webové stránky e-shopu a našeho obsahu služeb.
  2. Při používání našich webových stránek e-shopu shromažďujeme pouze ty údaje, které Váš internetový prohlížeč automaticky přenáší na náš server. Tyto informace jsou dočasně uloženy v tzv. log file. Následující informace jsou zaznamenány bez Vašeho zásahu a uloženy, dokud nejsou automaticky vymazány:
 • IP adresa vašeho počítače;
 • Datum a čas přístupu;
 • Název a adresa URL načteného souboru;
 • Síť, ze které přistupujete (odkaz URL);
 • Prohlížeč a popřípadě operační systém Vašeho počítače, stejně jako název Vašeho poskytovatele přístupu.
  1. Vaše údaje budou námi zpracovány především pro následující účely:
 • Analýza návštěvnosti;
 • Zajištění pohodlného používání našich webových stránek.
  1. Tyto osobní údaje jsou zpracovávány na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Zpracování je nezbytné pro účely poskytování našich služeb a slouží tudíž k ochraně oprávněných zájmů naší společnosti.
  2. Osobní údaje jsou odstraněny, jakmile je účel, za kterým byly ukládány, splněn. Sběr údajů pro umožnění použití těchto webových stránek a ukládání údajů v log files jsou nezbytně nutné pro provozování webových stránek. K dalšímu ukládání osobních údajů může dojít v jednotlivých případech, pokud tak vyžaduje a stanoví zákon.
 1. ZPRACOVÁNÍ DAT PŘIPOUŽÍVÁNÍ E-SHOPU
  1. Vaše údaje dále zpracováváme za účelem vyřízení objednávek v našem internetovém obchodě. To zahrnuje vyzvednutí a doručení zboží, zpracování plateb, poskytování slev, uplatnění voucherů a zpracování vrácení zboží a reklamací vad. O přijetí objednávky a příslušném stavu vás budeme informovat e-mailem. Vaše údaje předáváme třetím stranám, pokud je to nezbytné pro zpracování plateb, vyzvednutí, doručení nebo vrácení zboží.
  2. Údaje o neuhrazených pohledávkách můžeme předat např. inkasní agentuře za účelem vymáhání pohledávek.
  3. Právním základem pro výše popsané zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR (plnění smlouvy).
  4. Tyto údaje uchováváme po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů, což může být až po dobu 10 let po splnění smlouvy (uhrazení ceny a doručení zboží).
 2. Kontaktování
  1. Chcete-li nás kontaktovat, použijte emailovou adresu info@adorepen.cz. K vyřízení vašeho požadavku potřebujeme následující informace:
 • Důvod kontaktování;
 • Název firmy a jméno a příjmení jejího zástupce;
 • E-mailová adresa.
  1. Další informace jako telefonní číslo a oblast dotazu mohou být poskytnuty, ale nejsou povinným údajem. Vaše údaje používáme k zodpovězení Vašeho dotazu a v případě potřeby k zaslání požadovaného informačního materiálu. Poskytnuté údaje jsou předávány prostřednictvím zabezpečeného připojení.
  2. Zpracování uvedených dat za účelem navázání kontaktu se provádí dobrovolně v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. a) GDPR prohlášením o udělení souhlasu, které zní: Poskytnutím údajů a kliknutím na tlačítko “ODESLAT” vyslovujete svůj souhlas s použitím Vaší e-mailové adresy pro odpověď na Vaši žádost. Svůj souhlas se zpracováním osobních údajů shromážděných v průběhu registrace můžete kdykoliv zrušit.
  3. Vaše údaje poskytnuté e-mailem budou vymazány po dokončení zpracování (jakmile žádost, kterou jste podali, byla vyřešena), pokud není vyžadováno delší uchování z důvodů ověřitelnosti, služeb zákaznického servisu nebo zákonného uchování.
 1. Zprostředkování třetí straně
  1. Příjemci osobních údajů jsou osoby:
 • podílející se na dodání Zboží/služeb/realizaci plateb na základě Smlouvy;
 • zajišťující provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu;
 • zajišťující marketingové služby a profilování, zaměstnanci správce.
  1. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.
  2. Zpracování osobních údajů provádí Správce svými jednotlivými pověřenými zaměstnanci a zpracovatelem. Zpracovávat osobní údaje mohou pro správce i další zpracovatelé za podmínky uzavření smluvního ujednání v souladu s článkem 28 GDPR (Smlouva o zpracování údajů), kteří budou vázáni stejnými povinnostmi jako správce a povinností mlčenlivosti (zejména přijmou dostatečná technická a bezpečnostní opatření na ochranu osobních údajů).
  3. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem prostřednictvím výpočetní techniky nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem, vždy za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů. Veškeré osoby, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny, respektují právo subjektů údajů na ochranu soukromí a jsou povinny postupovat dle platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů.
 1. Cookies
  1. V některých oblastech webové stránky používáme tzv. cookies, díky kterým rozpoznáváme preference návštěvníků webových stránek a přizpůsobujeme vzhled a dostupnost našich webových stránek. Cookies usnadňují přehlednost stránek, napomáhají k uživatelské přívětivosti a identifikují zvláště oblíbené oblasti našich stránek. Cookies jsou malé soubory, které jsou uloženy na pevném disku uživatele. Umožňují ukládání informací po určitou dobu a usnadňují identifikaci počítače návštěvníka. Pro lepší orientaci uživatelů a prezentaci jednotlivých služeb používáme trvalé soubory cookies. Dále používáme tzv. session cookies, které se při zavření prohlížeče automaticky odstraní. Váš prohlížeč lze nastavit tak, aby vás informoval o umístění cookies. Tím se pro Vás stanou cookies přehlednější.
  2. Důležité: Pokud zcela vyloučíte používání cookies, pravděpodobně vám nebude umožněno využívat některé funkce a možnosti našich webových stránek. Na našich webových stránkách používáme následující kategorie cookies:
 • Základní cookies;
 • Statistické cookies;
 • Marketingové cookies.
  1. Základní cookies: Tyto cookies jsou nezbytné pro Vaši navigaci na webové stránce a užívání jejích funkcí, jako například přístupu do částí chráněných heslem. Bez těchto cookies nemůžeme poskytovat určité služby. Základní cookies užíváme k jedinečné identifikaci registrovaných uživatelů za účelem jejich rozpoznání během návštěvy webové stránky a při jejich návratu.
  2. Statistické cookies: Tyto cookies shromažďují informace o tom, jak návštěvníci užívají webovou stránku. Tyto cookies neshromažďují data, ze kterých by návštěvníci mohli být identifikování. Veškeré informace shromážděné pomocí těchto cookies jsou anonymní a užívají se pouze ke zlepšení funkčnosti a samotné webové stránky. Tyto cookies proto užíváme k sestavování statistik o používání naší webové stránky.
  3. Marketingové cookies: Tyto cookies jsou užívány k bližšímu cílení reklamy na Vaše zájmy. Používají se také k omezení četnosti zobrazení reklamy, aby bylo možné měřit efektivitu reklamní kampaně. Často jsou propojeny s funkčností webové stránky poskytovanou touto společností. Z tohoto důvodu používáme marketingové cookies k propojení se sociálními sítěmi, které mohou následně využít informace o vaší návštěvě k cílení reklamy na jiných webových stránkách, aby vám mohly být na základě vašeho chování při prohlížení webových stránek zobrazovány reklamy, které vás potenciálně zajímají.
  4. Kvůli popsaným účelům použití (viz § 6 odst. 1) je právní základ pro zpracování osobních údajů pomocí cookies v článku 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Pokud jste nám poskytli svůj souhlas s používáním souborů cookies na základě odkazu (“cookies banner”), který Vám poskytujeme na webových stránkách, je zákonnost použití dále upravena v článku 6 odst. 1 písm. a) GDPR.
  5. Jakmile data uložená v souborech cookies již nejsou pro výše popsané účely nutná, budou tyto informace vymazány. Další uchování dat se může uskutečnit v jednotlivých případech, pokud tak vyžaduje zákon.
  6. Většina prohlížečů je již nastavena tak, aby cookies přijímala. Nastavení prohlížeče můžete změnit tak, aby přijímal pouze určité cookies nebo žádné cookies. Rádi bychom však poukázali na to, že pokud omezíte funkčnost souborů cookies, docílíte tím omezení funkčnosti našich webových stránek.
  7. Můžete také použít nastavení prohlížeče k odstranění cookies, které jsou již v prohlížeči uloženy. Dále je možné nastavit váš prohlížeč tak, aby vás informoval před uložením cookies. Jelikož se různé prohlížeče mohou v příslušných funkcích lišit, použijte pro nastavení možností příslušnou nabídku nápovědy prohlížeče.
  8. Pokud byste chtěli ucelený přehled o přístupu třetích stran do Vašeho internetového prohlížeče, doporučujeme vám nainstalovat speciálně vyvinuté pluginy.
 1. Práva subjektu údajů
  1. Pokud jsou Vaše osobní údaje zpracovávány, jste subjektem údajů ve smyslu Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a vztahují se na Vás následující práva.
  2. Podle článku 15 GDPR máte právo získat potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány. Zejména můžete získat informace o účelu zpracování, kategorii dotčených osobních údajů, příjemci nebo kategorii příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, zejména příjemci ve třetích zemích nebo mezinárodních organizacích, plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné učit, kritéria použitá ke stanovení této doby, existence práva požadovat opravu nebo výmaz osobních údajů týkající se subjektu údajů nebo omezení jejich zpracování a nebo vznést námitku proti tomuto zpracování, právo podat stížnost u dozorového úřadu, veškeré informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od Vás jako subjektu údajů, a existenci automatizovaného rozhodování, včetně profilování, případně informace týkající se použitého postupu při zpracování.
  3. Podle článku 16 GDPR můžete požádat o opravu nepřesných osobních údajů bez zbytečného odkladu, případně doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.
  4. Podle článku 17 GDPR můžete požádat o vymazání osobních dat, které jste nám poskytl, za předpokladu, že zpracování není nezbytné pro účely uvedené v článku 17 odst. 3 GDPR nebo k jinému zákonnému účelu.
  5. Podle článku 18 GDPR můžete požádat o omezení zpracování Vašich osobních údajů, pokud popíráte přesnost údajů, zpracování údajů je protiprávní a nechcete požádat přímo o výmaz osobních údajů, osobní údaje již nejsou pro účely zpracování potřebné, ale žádáte tak pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. Nárok podle článku 18 GDPR máte též, pokud jste vznesli námitky proti zpracování v souladu s čl. 21 odst. 1 GDPR.
  6. Podle článku 20 GDPR máte právo získat osobní údaje, které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, nebo můžete požádat o jejich předání jinému správci.
  7. Podle článku 7 odst. 3 GDPR můžete svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv odvolat. V důsledku toho již není povoleno zpracovávat osobní údaje na základě tohoto souhlasu do budoucna. Podle článku 77 GDPR máte právo podat stížnost u dozorového úřadu. Můžete se obrátit na dozorový úřad v místě Vašeho obvyklého bydliště, pracoviště nebo místa, kde došlo k údajnému porušení.
  8. Tato práva můžete uplatnit kontaktováním společnosti ADORE na email: info@adorepen.cz. nebo na adrese sídla společnosti ADORE.
 2. Právo k námitkám
  1. Pokud je zpracovávání Vašich osobních údajů prováděno podle článku 6 odst. 1 písm. e) nebo f) GDPR, máte (jak již bylo výše zmíněno) právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů podle článku 21 GDPR, za předpokladu, že existují důvody vyplývající z Vaší konkrétní situace. Vaše námitky zašlete prosím na: info@adorepen.cz.
  2. Zavazujeme se chránit Vaše soukromí a zacházet s osobními údaji důvěrně. Abychom zabránili manipulaci, ztrátě nebo zneužití Vašich uložených údajů, provádíme rozsáhlá technické a organizační opatření, která jsou pravidelně kontrolována a přizpůsobována technickému pokroku.
  3. Rádi bychom Vás upozornili, že vzhledem k struktuře internetu je možné, že pravidla ochrany údajů a výše uvedená bezpečnostní opatření nemusí být dodržována jinou osobou či institucí, za což neneseme odpovědnost. Zejména nešifrované údaje, např. jsou-li zaslány pomocí e-mailu, mohou být čteny třetí stranou. Nemáme žádnou možnost technicky tomuto problému zabránit. Je odpovědností uživatele, aby chránil své údaje, které poskytuje, proti zneužití pomocí šifrování nebo jakýmkoliv jiným vhodným způsobem.

11.Závěrečná ustanovení

 1. Tyto Zásady jsou platné od 2.4.2024 a ruší platnost předchozích Zásad. Tyto Zásady jsou zveřejněny na https://www.adorepen.cz/.